HET re-NATURE PRINCIPE

re-NATURE, tussen erfgoed en natuur

be-MINE mag dan wel een oude industriële site zijn, toch is de natuur hier niet ver weg. Alleen al de achterliggende terills en terreinen zijn een ware aantrekkingspool voor planten en dieren. Maar ook op de site gaat er veel aandacht naar het aantrekken en koesteren van de natuur. Dat doen we met een bijzondere aanpak, aangepast aan de eigenheid van de mijnsite. Die aanpak hebben we een naam gegeven: re-NATURE.

re-NATURE stelt de lokale natuur voorop en waakt erover dat het alle kansen krijgt om de beplanting, die eigen is aan de zeer specifieke ondergrond van de site, te laten floreren. Het eindbeeld wordt vooral nagestreefd door een gericht beheer dat de natuur mee helpt te sturen, in plaats van het in te richten. Diversiteit is hier het sleutelbegrip tot succes in de re-NATURE principes en wordt bekomen door diverse omstandigheden, vele randen en overgangen te creëren.

re-NATURE in de praktijk

De ondergrond van be-MINE is een combinatie van bouwpuin, de oorspronkelijke zand- en kleibodems en de resten van mijnpuin. Dat stenig materiaal maakt de omstandigheden voor plantengroei hard. Desondanks hebben zich heel wat vegetatietypen gevestigd op be-MINE. Door de extreme omstandigheden waarin ze groeien, zijn dit uitzonderlijk sterke planten.

be-MINE past haar beplanting bewust aan deze omstandigheden aan:  

De ondergrond wordt bovendien losgemaakt en gemengd, wat wortelgroei en infiltratie van regen mogelijk maakt. Zo krijgen de natuurlijke processen alle kansen om de ruimte in te nemen.

Kortom, het re-NATURE principe zit ingebakken in de visie van be-MINE.

Blue Deal

Verder zetten we ook in op de Blue Deal, be-MINE is sinds de prille start immers een voorbeeld van watercaptatie en –buffering in de vorm van WADI’s en speelbekkens. De groene ruimte fungeert vandaag al als een grote spons die de waterhuishouding zowel bij droogte als bij hevige stortbuiten kan regelen; echter is dit zo geïntegreerd dat het landschappelijke spelelementen zijn.

Hemelwater is dus een onmisbaar element in het bekomen van diversiteit. Het park, dat tevens als spons fungeert, zorgt voor de buffering en infiltratie over de gehele site. 

Wadistructuren en infiltratiezones

Om langdurige droogtes tegen te gaan worden ook verschillende wadistructuren en infiltratiezones voorzien doorheen het park. Deze worden op subtiele wijze voorzien van een ander type vegetatie dat ook goed gewapend is tegen natte voeten. Deze zijn aanvullend op de reeds bestaande wadiwerking van het gebied en verhogen de maximale buffer aan watercaptatie. Beide systemen kennen een educatieve waarde, ze geven namelijk visueel weer wat de relatie is tussen klimaat en openbare ruimte. Daarnaast zorgen ze ook voor een dynamiek spel in het landschap. Afhankelijk van de seizoenen en de weerstoestand krijgt het Spoorpark een ander aanzicht, een andere gevoelswaarde.

Hoe gaat het in zijn werk?